REGULAMIN POBYTU W APARTAMAENTACH DOMU PO JESIONEM

REGULAMIN POBYTU

W APARTAMAENTACH DOMU PO JESIONEM

 

 

                                I.            Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji oraz korzystania przez Klientów z apartamentów "Dom Pod Jesionem", Jaroszowice 249, 34-100 Wadowice, zarządzanych przez Karolinę Banaś, zwaną w dalszej części Regulaminu Wynajmującym.

2.      Umowa najmu apartamentu pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta na jego adres mailowy, numer telefonu potwierdzenia dokonania rezerwacji.

3.      Umowa najmu lokalu zostaje zawarta na warunkach określonych niniejszym regulaminie.

4.      W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez zniszczenie apartamentu, jego wyposażenia lub naruszanie ciszy nocnej, Wynajmujący ma prawo rozwiązać zawartą z Klientem umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu pobranych od Klienta opłat.

 

                              II.            Rezerwacja

 

1.      Rezerwacji apartamentu może dokonać osoba pełnoletnia. Klient może dokonać rezerwacji apartamentu w następujący sposób:
– poprzez stronę internetową: dompodjesionem.com;
– poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne, np. booking.com, Airbnb.com

2.      Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.      W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne (np. booking.com), rezerwacja i jej anulowanie odbywają się na zasadach przewidzianych regulaminami obowiązującymi w tych systemach rezerwacyjnych, opisane w niniejszym regulaminie zasady postępowania nie mają zaś zastosowania.

4.      Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta na adres mailowy/numer telefonu Klienta wysyłana jest wiadomość zawierająca wstępne potwierdzenie rezerwacji. Skuteczne dokonanie rezerwacji zależne jest od uiszczenia, w terminie 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, opłaty rezerwacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej wartości rezerwacji będącej ceną za cały zarezerwowany pobyt w apartamencie.

5.      Opłatę rezerwacyjną należy uiścić na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wiadomości mailowej/smsowej zawierającej wstępne potwierdzenie rezerwacji.

6.      Wpłacona opłata rezerwacyjna równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji.

7.      W przypadku niedokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.

8.      Pozostałą do zapłaty kwotę ogólnej wartości rezerwacji należy uiścić Wynajmującemu w terminie 7 dni przed przyjazdem przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wiadomości mailowej zawierającej wstępne potwierdzenie rezerwacji lub gotówką w dniu przyjazdu.

9.      W przypadku późniejszego przyjazdu Klienta lub wcześniejszego wyjazdu ogólna wartość rezerwacji, a tym samym kwota do zapłaty na rzecz Wynajmującego, nie ulega zmniejszeniu.

10.  W przypadku dokonania rezerwacji w terminie późniejszym niż na 7 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100% wartości pobytu.

 

                            III.            Warunki korzystania z apartamentu

 

1.      Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje wynajem apartamentu w celach rekreacyjnych.

2.      Klient może dokonać odbioru kluczy całodobowo w skrytce na kluczy znajdującej się przy drzwiach do apartamentu.

3.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu (pierwszy dzień zarezerwowanego pobytu) i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu (ostatni dzień zarezerwowanego pobytu). 

4.      Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu następuje z chwilą zdania kluczy Wynajmującemu poprzez włożenie klucza do skrzyneczki na klatce schodowej. Apartament przed jego opuszczeniem należy zamknąć na klucz.

5.      Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu doby hotelowej na skutek niezdania kluczy do godziny 11 w dniu wyjazdu wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Klienta opłaty za kolejną dobę pobytu w apartamencie.

6.      W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano dnia następnego.

7.      W przypadku utraty przez Klienta kluczy do apartamentu zobowiązany on będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 300 złotych.

8.      Klient nie może oddawać́ apartamentu do używania osobom trzecim, poza osobami wskazanymi w rezerwacji.

9.      Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić́ Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą̨ narazić́ Wynajmującego na odpowiedzialność odszkodowawczą lub na szkodę.

10.  Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w apartamencie i w jego wyposażeniu w czasie od odbioru kluczy do ich zdania Wynajmującemu, jak również za szkody wyrządzone przez Klienta i jego gości w części wspólnej budynku, w którym znajduje się apartament.

11.   Klient zobowiązuje się̨ do pokrycia wszelkich szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.

12.  W przypadku zastrzeżeń Klienta do czystości apartamentu w dniu przyjazdu lub stanu jego wyposażenia, zastrzeżenia te Klient zobowiązany jest zgłosić w ciągu 30 minut od odebrania kluczy w celu umożliwienia Wynajmującemu podjęcia stosownych działań. W przypadku braku zgłoszenia we wskazanym czasie uznaje się, iż Klient nie miał zastrzeżeń co do czystości apartamentu i stanu jego wyposażenia.

13.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione do apartamentu przez Klienta i jego gości.

14.  Z apartamentu nie może korzystać większa liczba osób niż liczba osób wskazana w opisie apartamentu, którego dotyczy rezerwacja i uzgodniona z Wynajmującym.

15.   W przypadku przybycia wraz z Klientem do apartamentu większej liczby osób aniżeli umówiona z Wynajmującym, Wynajmujący może wedle swojego uznania zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi i udostępnienia apartamentu.

16.  Klient zobowiązany jest do dbania o stan apartamentu oraz do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa.

17.  Do obowiązków Klienta należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

18.  Goście Klienta mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00.

19.  W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych środków.

20.  Klient nie ma prawa do publikowania bez pisemnej zgody Wynajmującego jakichkolwiek zdjęć i materiałów multimedialnych, które umożliwiają zidentyfikowanie apartamentu, w szczególności materiałów o charakterze nieobyczajnym, reklamowym, komercyjnym. Zakaz ten dotyczy również udostępniania tych materiałów osobom trzecim do ich publikowania.

21.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas pobytu Klienta niezależnie od jego obecności w lokalu bez potrzeby jego zgody, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia, tj. zalanie, pożar), ważnego interesu Gościa lub Wynajmującego lub innej pilnej potrzeby.

 

                           IV.            Zmiana terminu rezerwacji i odwołanie rezerwacji 

 

1.      Klient może dokonać zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności terminu oraz za zgodą Wynajmującego drogą mailową na adres: kontakt@dompodjesionem.com.

2.      Klient może dokonać odwołania rezerwacji z zastrzeżeniem, iż w przypadku odwołania rezerwacji:

a.       na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w 70% z całkowitej wartości pobytu,

b.       na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi,

3.      Wynajmujący może, bez narażania się na odpowiedzialność odszkodowawczą, anulować rezerwację z zastrzeżeniem, iż w przypadku anulowania rezerwacji:

a.      na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację bez wskazania przyczyny, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej,

b.       na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację z ważnych powodów, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

 

                             V.            Zwierzęta 

 

1.      W apartamencie jest całkowity zakaz trzymania zwierząt. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient wynajmuje cały obiekt na wyłączność a Wynajmujący wyraził zgodę na to odstępstwo.

2.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie swojego zwierzęcia oraz ewentualne szkody związane z jego pobytem w apartamentach.

 

                           VI.            Prawo Klienta do interwencji

 

Działając na podstawie Kodeksu wykroczeń art. 51. § 1mówi:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Klient ma prawo interweniować w przypadku zakłócania ciszy nocnej – poinformować Wynajmującego pod numerem tel .+48 600525366 oraz policję.

 

                         VII.            Wynajem Sali szkoleniowej/ bankietowej

 

1.      Klient zobowiązany jest wskazać  zawiera się termin wynajmu, wstępną deklaracje ilości gości, cel wynajmu.

2.      Za wszelkie zniszczenia w Sali Klient odpowiada w wysokości zgodnie z ceną zakupu plus dodatkowymi kosztami usług związanych z ewentualną wymianą i montażem rzeczy nowych lub kosztów napraw. Nie przewiduje się możliwości napraw i zakupów we własnym zakresie Najemcy

3.      Nie pobiera się dodatkowych opłat za zużycie mediów podczas organizacji przyjęcia. 4.

4.      Opłaty uiszczane są zgodnie z zapisami umowy, według indywidulanych ustaleń między stronami.

5.      Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie Sali w podnajem ani oddawania jej do użytkowania osobom trzecim.

6.      Klient zobowiązany jest zachować ład i porządek w wynajmowanej Sali. Do obowiązków Klienta należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

7.      Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej i zasad dobrego sąsiedztwa. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności, aby inni uczestnicy nie zachowywali się w sposób nieodpowiedni czy odbiegający o norm.

8.      Wszelkie dodatkowe atrakcje, dekoracje czy usługi powinny być konsultowane z Wynajmującym oraz wymagają zgody Wynajmującego.

 

                       VIII.            Ochrona danych osobowych 

 

W trakcie dokonywania rezerwacji poprzez stronę internetową Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych Klienta w celu dokonania rezerwacji i realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Klient kontaktuje się z Wynajmującym drogą mailową na adres: kontakt@podjesionem.com

Klient może otrzymywać́ informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach marketingowych, o ile wyrazi na to zgodę̨.

 

                           IX.             Prawo właściwe 

 

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą̨ przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.